Home

ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลฐานันดร ดัชนีข้อมูลข่าวสาร downloads
       

 

 
 

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ มติคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ

วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๔๑

ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง แต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการขึ้นรับผิดชอบการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เป็นการเฉพาะ

ว ๒๑๙/๔๑

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ ๑.เมื่อคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการให้คำแนะนำหรือให้ความเห็นต่อเรื่องร้องเรียนให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและโดยด่วนที่สุด
๒.เมื่อสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการขอความร่วมมือ ขอเอกสาร/ข้อเท็จจริงให้หน่วยงานของรัฐให้ความสำคัญและความร่วมมือ
ว ๔๐/๔๒
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ ๑.ให้กระทรวง ทบวง กรม เร่งรัดการติดตามประเมินผลโดยมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง/กรม รับผิดชอบ
๒.ให้ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติของหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น
ว ๑๘๔/๔๒
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๖ ๑.ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบในการติดตามผลการปฏิบัติของราชการส่วนท้องถิ่น
๒.ให้มีการรายงานผลการปฏิบัติมายังคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ ปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนตุลาคมของทุกปีโดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงทุกกระทรวงเป็นผู้รับผิดชอบในการติดตามผลและรวบรวมแบบรายงานของหน่วยงานในสังกัด
ว ๑๘/๔๖
วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ๑.ให้ทุกหน่วยงานบริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
     -  กรณีมีข้อมูลพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ ต้องดำเนินงานให้แล้วเสร็จโดยรวดเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ
     -  กรณีที่ข้อมูลที่ขอมีจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอทราบภายใน ๑๕ วันรวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย
๒.ให้หน่วยงานที่มีเว็บไซต์นำประกาศการประกวดราคาและสอบราคา รวมทั้งผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์อีกทางหนึ่ง
๓.ให้หน่วยงานของรัฐส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ อย่างเคร่งครัดโดยเน้นการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อให้บริการข้อมูลแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
ว ๒๗๑/๔๗
วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ ๑.ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรักษาหนังสือราชการ และการทำลายหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ โดยเคร่งครัดหากเกิดความบกพร่องของการไม่เคร่งครัดในการปฏิบัติดังกล่าวให้ดำเนินการทางวินัยแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและหากเกิดความเสียหายขึ้นหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบและดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙
๒.ให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งจัดทำสรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ไว้ในรายงานประจำปีของหน่วยงานด้วย
ว ๓๕/๕๐
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๔ ให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติในเรื่องการนำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๗ และมาตรา ๙ แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงาน ว ๕๗/๕๔

มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยอย่างเคร่งครัด

วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติ มติคณะรัฐมนตรี หมายเหตุ
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ ๑.เมื่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารมีคำวินิจฉัยให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามคำวินิจฉัยภายใน ๗ วันนับแต่วันที่รับทราบคำวินิจฉัย
๒.หากไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษทางวินัยทุกรณี
ว ๔๐/๔๒
วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๙ กำหนดหลักการห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ ฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคำวินิจฉัย
ให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์
ว ๖๒/๔๙
วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๒ การห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐฟ้องคดีปกครองเพื่อเพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่มีคำวินิจฉัยให้หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้อุทธรณ์ และต้องดำเนินการตามคำวินิจฉัยภายใน ๗ วัน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๔๒ โดยเคร่งครัด หากเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ปฏิบัติตามโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการพิจารณาลงโทษทางวินัยทุกกรณี ว ๑๓๒/๕๒

 

 

Counter
 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

 

เว็บบอร์ดรับเรื่องร้องเรียน

 
     

 

Site Requirement : IE6 + Flash Player6 + Acrobat6 + 1024*768 Resolution
All Content Copyright @ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2280 9000 E-mail : [email protected]