Home

ข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี ข้อมูลราชกิจจานุเบกษา ข้อมูลฐานันดร ดัชนีข้อมูลข่าวสาร downloads
       

 

 
 
 
ดัชนีข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ตามมาตรา 7, มาตรา 9, มาตรา 11     
 
 
ลำดับที่ ประเภทข้อมูลตาม
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ

 

รายการข้อมูลข่าวสาร
ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีรหัสแฟ้ม

 หน่วยงาน
เจ้าของเรื่อง

 

1

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7    

 

  1. โครงสร้างและการจัดองค์กร
    ในการดำเนินการ
       ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและ
       การจัดหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน
       และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
       ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนต
รี
 
 

 

  2. สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญ
    และวิธีดำเนินการ
1

กพร.

  3. สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูล
    หรือคำแนะนำในการติดต่อ
 
 

 

  4. กฎ มติคณะรัฐมนตรี
   ข้อบังคับคำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ
   แบบแผน นโยบาย  หรือการตีความ ทั้งนี้
   เฉพาะที่จัดให้มีสภาพอย่างกฎเพื่อให้มีผล
   เป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
4.1 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง การดำเนินการตาม
      พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสาร
      ส่วนบุคคลของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
2

 

กบส.

 

    4.2 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร
      ของราชการ พ.ศ. 2540
2 กบส.
    4.3 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
      พ.ศ. 2546
2 กบส.
    4.4 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
      (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
2 กบส.
    4.5 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
      (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255
2
 
2 กบส.
    4.6 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  เรื่อง การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร
      ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
2 กบส.

 

    4.7 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
     (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2554

 
2 กบส.

 

    4.8 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
      (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2558

 
2 กบส.

 

    4.9 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
2 กพร.

 

    4.10 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความ
        โปร่งใส่และตรวจสอบได้ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
2 ศปท.

 

    4.11 ระเบียบสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ
        (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560

4.12 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์อันเป็น
        ที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย
        ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (สำนักนายกรัฐมนตรี)
        สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
2

2

บส.

กอค.
 

 

5. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

                    คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารยังไม่กำหนด

3

-

2

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9  

 

 

 

1. ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัย ที่มีผลโดยตรง
    ต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่ง
    ที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัย
 

ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

 

4

-

2. นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้อง
    ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา 7(4)
 

2.1 นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา)
 

5
 

กสค.
 

  3. แผนงาน/โครงการ และงบประมาณรายจ่าย
    ประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ

 
3.1 แผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2561
 
6 กตส.
 
   

3.2 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ. 2560
 

6 กบส.
   

3.3 แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
      ประจำปี พ.ศ. 2560 - 2562

 

6 กบส.
   

3.4 แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2560

6 สลธ.
    3.5 แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ. 2561
6 สลธ.
    3.6 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
6 ศปท.
    3.7 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
6 ศปท.
    3.8 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2564)

 
6 ศปท.
    3.9 แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประจำปีงบประมาณ
      พ.ศ.
2560 - 2564
6 สลธ.
    3.10 แผนพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
 
6 กบส.
    3.11 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตาม
       พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป พ.ศ. 2560 เล่มที่ 1
6 สลธ.
    3.12 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตาม
        พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1
6 สลธ.
    3.13 เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่ายฉบับปรับปรุงตาม
        พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำป พ.ศ. 2561 เล่มที่ 2

 
6 สลธ.
  4. คู่มือ หรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของ
    รัฐซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
4.1 แนวทางการปฏิบัติตาม พรฏ. ว่าด้วยการเสนอเรื่อง
      และการประชุม ครม. พ.ศ. 2548 และระเบียบ
      ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเสนอเรื่องต่อ ครม.
      พ.ศ. 2548
7 สลค.
    4.2 ประมวลจริยธรรมข้าราชการการเมือง
 
7 ศปท.
    4.3 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 
7 สลธ.
    4.4 คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
        ประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.)

 
7 นธ.
    4.5 คู่มือการประสานงานในภารกิจคณะรัฐมนตรี
 
7 กปค.
    4.6 การวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรีกรณีเร่งด่วน
 
7 กปค.
    4.7 คู่มือการจัดทำสรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
 
7 กปค.
  5. สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึง
    ตามมาตรา 7 วรรคสอง
 
 ประกาศสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เรื่อง โครงสร้างและการจัดหน่วยงาน
 อำนาจหน้าที่ วิธีการดำเนินงาน และสถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
 ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนต
รี
 
8 กพร.
  6. สัมปทานสัญญาที่มีลักษณะ
    เป็นการผูกขาดตัดตอนร่วม
    ทุนกับเอกชนในการจัดทำ
    บริการสาธารณะ / สัญญาอื่น ๆ
    (สัญญาจัดซื้อจัดจ้าง)
 

ไม่มีข้อมูล

9 -
  7. มติคณะรัฐมนตรีหรือ
    มติคณะกรรมการที่แต่งตั้ง
    โดยกฎหมายหรือโดยมติ
    คณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อ รายงาน
    ทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูล
    ข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
  - ลิงก์ค้นหามติคณะรัฐมนตรี www.soc.go.th
 7.1 รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 7.2 คณะกรรมการต่าง ๆ ที่แต่งตั้งโดยมติคณะรัฐมนตรี
 7.3 แนวทางการเสนอเรื่องงบประมาณต่อคณะรัฐมนตรี
 7.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการ
       ลงทุนของประเทศ

 7.5 แนวทางปฏิบัติต่าง ๆ เกี่ยวกับคณะรัฐมนตรี
 7.6 การเสนอเรื่องเร่งด่วนต่อคณะรัฐมนตรี
 7.7 การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
 7.8 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน
       เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560

 7.9 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน
       เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560

 7.10 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน
         เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560

 7.11 สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน
         เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 (เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการติดตาม
         การบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 7.12  สรุปสาระสำคัญการประชุมคณะกรรมการการบริหารราชการแผ่นดิน
          เชิงยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 9/2560

  7.13 ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใส
          ของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชน
          ตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
          ของราชการ พ.ศ. 2540

 7.14  มติคณะรัฐมนตรีที่มอบหมายหน่วยงานดำเนินการ
 7.15  การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง
          (สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี) (นางอุดมพร เอกเอี่ยม)

 7.16  การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
          ระดับทรงคุณวุฒิ (สำนักเลขาธิคณะรัฐมนตรี) (นางวรรณวิมล  สินุธก)

 

10
10
10
10

10
10
10
10

10

10

10


10


10


10
10

10
 
กบส.
กพต.
กวค.
กวค.
กวค.

กนธ.
กวค.
กอค.
กวค.

กวค.

กวค.

กวค.


กวค.

กวค.กพต.
กอค.

กอค.
 
  8. ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 
   -ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

 -ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

   - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
   (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและ
    สุขภาพ)
  - ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
 ประกาศประกวดราคา ประกาศสอบราคา

 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร.1)


                                          ไม่มีข้อมูล

ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของ
 หน่วยงานของรัฐ
 
11

13

13
สลธ.

สลธ.

สลธ.
 
  8.1 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ
        8.1.1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                 ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                 ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
14 -
                  - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
                ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552
14 -
                 - คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียด
               ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
               ราคากลางและการคำนวณราคากลาง
               (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)
14 -
                 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
               ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299 ลงวันที่
               28 สิงหาคม 2558
14 -
                 - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
               ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 283 ลงวันที่
               13 สิงหาคม 2558

 
14 -
                 - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 
14 -
                 - การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 
14 -
                 - ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
                การบริหารพัสดุภาครัฐ

 
14 -
          8.1.2  แผนการจัดหาพัสดุ   -
                 - แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 
14 สลธ.
          8.1.3  รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารสอบราคา
               และเอกสารประกวดราคา และหลักเกณฑ์
              ในการพิจารณาตัดสินผล
   
                   - ประกาศสอบราคา 14 สลธ.
                   - ประกาศประกวดราคา
 
14 สลธ.
          8.1.4  ผลการจัดหาพัสดุในแต่ละโครงการ หรือรายการ
 
14 สลธ.
          8.1.5 สรุปผลการจัดหาพัสดุ (แต่ละเดือน)    
                  - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 
14 สลธ.
          8.1.6 รายงานผลการจัดหาพัสดุและรายงาน
               การประเมินผลการจัดหาพัสดุ (ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559)
 
14 สลธ.
          8.1.7 รายงานของผู้ควบคุมหรือตรวจสอบภายใน
 
   
                  - การตรวจสอบการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
 
14 กตส.
          8.1.8 รายงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานหรือผลการตรวจสอบ
               ของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

 
14 สลธ.
    8.2 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
 
   
          8.2.1 หลักเกณฑ์และขั้นตอนในการบริการประชาชนของหน่วยงาน
               รวมทั้งระเบียบหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
               - คู่มือการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 

15

 

กพร.

          8.2.2 เอกสารและคู่มือการปฏิบัติงานภายใต้
               หลักเกณฑ์และขั้นตอน รวมทั้งระเบียบ
               หรือข้อบังคั

               - คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
                 ราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่

 
 

 

15


 

สขร.
 

          8.2.3 ข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลเชิงสถิติ
               - สถิติศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
               - ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน
                 กองอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์

 

15
15
 

กบส.
กอค.
          8.2.4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจการให้/รับบริการ
               ของประชาชนที่จัดทำโดยหน่วยงานหรือหน่วยงานภายนอก
15 กบส.
กอค.
          8.2.5 หลักเกณฑ์และขั้นตอนการแก้ไขปัญหา
               ในกรณีที่มีการร้องเรียน

 
15 สลธ.
ศปท.
 
          8.2.6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่อง
               ร้องเรียน รวมทั้งรายงานเชิงสถิ
ติ

 
15 สลธ.
ศปท.
          8.2.7 รายงานการประเมินผลการให้บริการภายใต้
               ระบบควบคุมภายในหรือตรวจสอบภายใน

 
15 กตส.
    8.3 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานของหน่วยงาน
  
   
          8.3.1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมาย
                จัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 
16 กพร.
          8.3.2  วิสัยทัศน์และพันธกิจ 16 สลธ.
          8.3.3 แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน รวมทั้งงบประมาณ
               ที่ใช้ในการดำเนินงาน
ตามแผนงานและโครงการที่เกี่ยวข้อง
               กับแผนปฏิบัติงานประจำปี
16 สลธ.
          8.3.4 ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และขั้นตอน
               การปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร

 
- -
          8.3.5 คู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร
               ที่ต้องใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน

               - คู่มือการปฏิบัติงานภารกิจสำคัญของสำนักเลขาธิการ
                 คณะรัฐมนตรี

           


16


กสค.
          8.3.6 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
               ตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เช่น รายงานประจำปี
               ของหน่วยงาน รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
               รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของสำนักงานคณะกรรมการ
               ตรวจเงินแผ่นดิน

 
16 กตส.
    8.4 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
      ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
   
          8.4.1 แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
              - แผนการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559- 2561
              -
แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี
                พ.ศ. 2560

              - แผนปฏิบัติการดิจิทัลสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปี พ.ศ.
                2560  - 2562

             - แผนปฏิบัติราชการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ
                พ.ศ. 2560

             - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

             - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
               สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ (พ.ศ. 2560 - 2564)

             -  แผนยุทธศาสตร์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ
               พ.ศ.
2564
             - เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง
               ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 เล่มที่ 1

             - เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง
               ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เล่มที่ 1

             - เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง
               ตาม พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 เล่มที่ 2

 

17
17

17

17


17

17

17

17

17

17
 

กตส.
สลค.

สลค.

สลธ.


ศปท.

ศปท.

สลธ.

สลธ.

สลธ.
สลธ.
 
          8.4.2 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้จ่ายงบประมาณ
               ในแต่ละแผนงานหรือโครงการ
 
- -
          8.4.3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
               ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการของผู้ควบคุม
               หรือตรวจสอบภายใน

 
17 กตส.
          8.4.4 รายงานการวิเคราะห์หรือรายงาน
               การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวม
               ของหน่วยงาน รวมทั้งผลการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์และความเสี่ยง
               ที่เกี่ยวข้องการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนงานและโครงการต่าง ๆ
               ที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงาน

 
17 กตส.
          8.4.5 รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
               สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน

 
17 กตส.
     8.5 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
      ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
   
          8.5.1 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการคัดเลือกหรือสรรหา
               บุคลากร รวมทั้งหลักเกณฑ์การพิจารณา
               คัดเลือกหรือสรรหาในแต่ละคราว

 
17 สลธ.
          8.5.2 รายงานผลการดำเนินการคัดเลือกหรือสรรหา
               บุคลากร

 
17 สลธ.
          8.5.3 มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ
               ทางวิชาชีพของบุคลากรในหน่วยงาน และผลการประเมิน
               มาตรฐานทางจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาชีพของ
               ของบุคลากรในแต่ละรอบปีงบประมาณ

 
17 สลธ.
          8.5.4 หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาให้คุณ
               หรือให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน

 
17 สลธ.
          8.5.5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน
               ประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน

 
17 สลธ.
          8.5.6 รายงานการประเมินผลการดำเนินการ
               ตามข้อ 8.5.4 และ 8.5.5

 
17 สลธ.
 
    8.6 ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการติดตามและประเมินผล
      การปฏิบัติงานของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
 
   
          8.6.1 หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล
               การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน

 
17 สลธ.
กพร.
          8.6.2 รายงานของผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
               ภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี

 
17 กตส.
          8.6.3 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
               ของหน่วยงาน จำแนกตามแผนงานปฏิบัติงาน
               ประจำปีของหน่วยงาน

                - ตารางสรุปคะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการ
                 ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

               - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อคุณภาพ
                 ของข้อมูลประกอบการวินิจฉัยของคณะรัฐมนตรี

               - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการและ
                 ความเชื่อมั่นในคุณภาพการบริการของ
                 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2558

               - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
                 ที่มีต่อระบบการขอพระราชทาน
                 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ พ.ศ. 2558

 
17 กพร.
 
          8.6.4 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
               ของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ควบคุมหรือผู้ตรวจสอบภายใน
               รวมทั้งรายงานหรือผลการตรวจสอบของ
               สำนักงานคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
               หรือหน่วยงานภายนอกอื่นที่มีหน้าที่ในการติดตาม
               ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามกฎหมาย
               หรือตามมติคณะรัฐมนตรี

              
17 กตส.

 

ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
    (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงิน
งบประมาณ)
- ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
    (ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์)

 
ไม่มีข้อมูล


 ไม่มีข้อมูล

 


18


19


-


-

  9. ข้อมูลข่าวสารที่ไม่เปิดเผย 9.1 เรื่องที่ยังคงชั้นความลับไว้ -
ที่เกี่ยวข้อง
    9.2 มติคณะรัฐมนตรีที่ยังคงชั้นความลับไว้หรือมีสถานะ
      ไม่เปิดเผยเอกสาร

     
- กอง
ที่เกี่ยวข้อง
    9.3 เอกสารระเบียบวาระการประชุมคณะรัฐมนตรี
      หรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อพิจารณา
      กลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี สรุปผล
      การประชุมหรือคณะบุคคลที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
      เพื่อพิจารณากลั่นกรองเรื่องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรี
      และอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 
- อง
ที่เกี่ยวข้อง
    9.4 เรื่องที่เสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกา
      ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี
      พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์
      และวิธีการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548
      และเรื่องอื่นที่อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการ
      ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีที่ยังไม่แล้วเสร็จ
 
- อง
ที่เกี่ยวข้อง
    9.5 ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ได้แก่
     
   
          9.5.1 ประวัติรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองอื่น
     
- กนธ.
          9.5.2 ประวัติข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน
               ราชการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
     
- สลธ.
          9.5.3 ประวัติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ
               หรือกรรมการที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี
     
- กอค.
          9.5.4 ประวัติบุคคลที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
               ได้นำความกราบบังคมทูล ฯ
     
- กอค.
          9.5.5 สำนวนการสอบสวนบุคคลตามข้อ 9.5.3
               หรือสำนวนการสอบสวนข้าราชการประเภทต่าง ๆ
               ที่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรี

     
- กนธ.
         9.5.6 ข้อมูลประกอบการพิจารณาเสนอขอพระราชทาน
              เครื่องราชอิสริยาภรณ์

     
- กอค.
         9.5.7 ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารราชการในพระองค์ที่เป็น
              ของส่วนราชการในพระองค์ และส่วนที่สำนัก
              เลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำ
เนินการ
    
- กอค.
         9.5.8 ข้อมูลฐานันดรที่เป็นส่วนบุคคล
 
- กอค.
         9.5.9  หนังสือกราบบังคมทูลฯ ต้นฉบับพระบรมราชโองการต่าง ๆ
     
         และต้นฉบับของกฎหมายต่าง ๆ ในส่วนที่สำนักเลขาธิการ
     
         คณะรัฐมนตรีเก็บรักษาไว้
 
- สลธ
(กลุ่มอนุรักษ์ฯ.)
3
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11
 
   
 
  1. ข้อมูลข่าวสารที่จัดพิมพ์เพื่อ
    ส่งเสริมและเผยแพร่หรือจำหน่าย
 
1.1 หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า
 
- กอค.
    1.2 หนังสือเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 
- กอค.
    1.3 หนังสือการแต่งกาย
      ประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
- กอค.
    1.4  หนังสือประมวลกฎหมายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย
 
- กอค.

 

 

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา

 

 

เว็บบอร์ดรับเรื่องร้องเรียน
 

GECC

 

 

     
     

 

Site Requirement : IE6 + Flash Player6 + Acrobat6 + 1024*768 Resolution
All Content Copyright @ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 0 2280 9000 E-mail : soc@soc.go.th